Rólunk

Az intézmény története

Az intézményt Albertirsa Nagyközség Önkormányzata alapította 1998. december 3-án a családsegítő központ és gyermekjóléti szolgálat valamint a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására. Az intézmény a működést 1 főállású és egy mellékfoglalkozású munkavállalóval kezdte.

1999. április 30-án a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat valamint a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására megállapodás jött létre Dánszentmiklós és Ceglédbercel községek Önkormányzatával, így az ellátási terület kibővült, a dolgozói létszám ennek megfelelően emelkedett. A helyi, akkor már alkalmazásban álló gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó családgondozók továbbfoglalkoztatásával zökkenőmentes volt az átállás. A családsegítés feladatait ekkor még az intézményvezető látta el a társult településeken.

A tanyagondnoki ellátás megszervezéséről 2004-ben döntött Albertirsa Város Képviselő-testülete. A szegregáció enyhítése érdekében a legnagyobb kiterjedésű Homokrész I. kerület ellátásáról kívánt gondoskodni a város vezetése. A szolgálat megszervezésre került, majd 2006-ban újabb körzet létrehozására kapott felhatalmazást az intézmény. Ekkor alakítottuk ki a II. számú tanyagondnoki körzetet a Homokrész II. és III. Külterület ellátására.

A szolgáltatás beváltotta a hozzá fűzött reményeket, folyamatos igénybevétel jellemezte.

Azonban a szűkülő önkormányzati források miatt 2012. márciustól a II. számú tanyagondnoki körzet megszüntetésre került.

2000. április 11-én a feladatokhoz a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzárendelte a házi segítségnyújtást és a helyettes szülői ellátást is. Az ellátás azóta megszűnt.

A házi segítségnyújtás feladatának áttekintése, a szolgáltatás racionalizálása során az étkeztetés átszervezésre került, mivel megszűnt a település saját konyhája is, így az intézményből kiszervezésre került az étkeztetés olyan szolgáltatóhoz, aki a házhozszállítást vállalta. Így a házi segítségnyújtás alapfeladat a szakmai normáknak megfelelően alakult tovább.

A házi segítségnyújtás feladatára így 3 fő gondozónő került, akik megfelelő gyakorlattal és motivációval rendelkeztek a feladatok ellátásához. Idő közben a szolgáltatás mind a 4 fenntartó településre kiterjesztésre került, így jelenleg, a házi segítségnyújtás 3 fő gondozóval működik.

Név:                 Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház

Székhely:         2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23.

 

Ellátási terület:

Albertirsa Város, Dánszentmiklós, Ceglédbercel, Mikebuda Községek közigazgatási területe.

Alaptevékenysége, rendeltetése, szabályozási köre:

Jogszabályi háttér:

– a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.);
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) ;
– a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény;
– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet;
– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet;
– a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet;
– a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet;
– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,
– a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet;
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény;

vonatkozó paragrafusai.

 

 

Alaptevékenységei:

102 031 – idősek nappali ellátása
102 032 – demens betegek nappali ellátása
104 042 – család – és gyermekjóléti szolgálatok
107 051 – szociális étkeztetés
107 052 – házi segítségnyújtás
107 055 – falu és tanyagondnoki szolgáltatás

 

Általános munkarend:

Az intézmény az év minden munkanapján nyitva tart. Ügyfélfogadás a hét meghatározott napjain, ügyfélfogadási rend szerint történik.