logo

Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház

2730 Albertirsa, Dózsa Gy.u.23.
Intézményvezető: Legéndiné Kádár Beatrix
Tel.: 0653/571-092, 0620/389-80-68, 0620/389-80-54
Email: segitohaz@gmail.com
Honlap:  www.segitohaz.hu

Szakmai egységek

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

2730 Albertirsa, Dózsa Gy.u.23.
Tel.: 0653/571-092, 0620/389-80-68, 0620/389-80-54
Email: segitohaz@gmail.com
Honlap:  www.segitohaz.hu

Idősek Nappali Ellátása

2730 Albertirsa, Pesti u.103.
Tel.: 0620/232-55-96
Email: klubalbertirsa@gmail.com

Albertirsa, Ceglédbercel, Dánszentmiklós, Mikebuda közigazgatási területén a család- és gyermekjóléti szolgálat által ellátott feladatokat a Humánszolgáltató Társulás (2730 Albertirsa, Irsay K.u.2.) által fenntartott Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház látja el az alábbiak szerint:

 1. A család- és gyermekjóléti szolgálat által ellátott feladatok:

A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja:

 1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 39. § szerinti gyermekjóléti szolgáltatást;
 2. a Gyvt. 40. § (2) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat;
 3. a családsegítés szolgáltatásnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 64. § (4) bekezdésében meghatározott feladatait.

I/1. A Gyvt. 39. § szerinti gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

 1. a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 2. b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 3. c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 4. d) a szabadidős programok szervezése,
 5. e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

 1. a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 2. b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 3. c) az a) pontban, valamint a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
 4. d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 1. a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 2. b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 3. c) kezdeményezni
 4. ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni,
 5. cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
 6. cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,
 7. cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

I/2. A Gyvt. 40. § (2) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok

A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a Gyvt. 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl

 1. a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 2. b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
 3. c) az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában,
 4. d) szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,
 5. e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 6. f) felkérésre környezettanulmányt készít,
 7. g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 8. h) biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
 9. i) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
 10. j) nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

I/3. A családsegítés szolgáltatásnak az Szt. 64. § (4) bekezdésében meghatározott feladatai

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés következőkben megjelölt céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítani kell

 1. a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 2. b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 3. c) a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 4. d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 5. e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósság terhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 6. f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
 7. g) a nagy létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást igénybe vevők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatokat.

A család- és gyermekjóléti szolgála által ellátott feladatokról további, részletes tájékoztatás a www.segitohaz.hu honlapon található.

Ellátási terület:

Albertirsa, Dánszentmiklós, Ceglédbercel, Mikebuda.
Alaptevékenysége, rendeltetése, szabályozási köre:

Jogszabályi háttér:

 • a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.);
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) ;
 • a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény;
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet;
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet;
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet;
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet;
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,
 • a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény;
 • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
 • 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe vevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszer
 • 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
 • 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
 • évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről vonatkozó paragrafusai.

az intézmény illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok hatályos szociális rendeletei.

Alaptevékenységei:

102 031 – idősek nappali ellátása
102 032 – demens betegek nappali ellátása
104 042 – család – és gyermekjóléti szolgálatok
107 051 – szociális étkeztetés
107 052 – házi segítségnyújtás
107 055 – falu és tanyagondnoki szolgáltatás

Általános munkarend:

Az intézmény az év minden munkanapján nyitva tart. Ügyfélfogadás a hét meghatározott napjain, ügyfélfogadási rend szerint történik.