Álláshirdetés

Az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

szociális gondozó

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony          

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa Dózsa Gy. u. 23.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 25. § alapján a házi segítségnyújtás körébe tartozó feladatok ellátása.

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében,  életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,  meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség,
 •  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működéséről szóló 1/2000. SzCsM rendelet 3. számú mellékletének szociális gondozóra vonatkozó szakirányú képesítés
 • nem állnak fenn a Kjt. 20.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

Jó kapcsolatteremtő készség, empátia, szociális érzékenység, helyzetfelismerő és szervező   képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Erkölcsi bizonyítvány, annak beszerzéséről nyilatkozat.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. július 12-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Legéndiné Kádár Beatrix intézményvezető nyújt, a 06-20/3898054-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház  címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E/800-9/2022 valamint a beosztás megnevezését: szociális gondozó
 • Személyesen: Legéndiné Kádár Beatrix intézményvezető, Pest megye, 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u.23.
 • Elektronikus úton Legéndiné Kádár Beatrix részére a segitohaz@gmail.com email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot  az intézményvezető bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.06.17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:

A pályázat kiírója fenntartja  a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításához.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

–          www.segitohaz.hu

–          Albertirsa város honlapja