Szolgáltatásaink

Család- és gyermekjóléti Szolgálat

Mindenki életében lehetnek olyan időszakok, amikor nem képes egyedül megbirkózni gondjaival, problémáival. Ha megtisztel bizalmával és felkeres bennünket, közösen végiggondolhatjuk, mi okozza problémáit, és mit tehetünk megoldásuk érdekében.

             Forduljon hozzánk bizalommal…

… ha nincs elég információja a szociális juttatásokról, intézményekről, szolgáltatásokról

… ha elakadt az ügyintézésben: családtámogatási ellátások, önkormányzati támogatások, hivatalos levelek, közüzemi hátralékok rendezésében részletfizetési kérelem, leszázalékolás, nyugdíjkérelem esetében

… ha életviteli tanácsokra van szüksége: családi költségvetés tervezése, háztartás szervezési ismeretek, tudatos vásárlási technikák elsajátítása

… ha családi konfliktusai megoldása érdekében szüksége van tanácsra vagy családi konzultációra

(válás, kapcsolattartás rendezése esetén)

… ha pszichológiai tanácsokra van szüksége gyermeknevelési kérdésekben, konfliktuskezelés esetén, gyász – feldolgozás

érdekében (Csak gondozott ügyfeleink számára van rá lehetőség!)

… ha gyermeke magatartási, tanulási nehézségekkel küzd, beilleszkedési problémái vannak

… ha jogi problémái vannak

… ha mediációra van szükségük

 

Feladataink:

 • gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és felismerése
 • jelzőrendszer megszervezése és működtetése
 • esetmegbeszélések szervezése
 • családsegítés
 • szociális segítő tevékenység
 • prevenció

 

Egyéb szolgáltatások:

Adományok közvetítése: ruházat, textília, háztartási eszközök, bútorok

Házi segítségnyújtás

Mivel foglalkozunk?

Albertirsa Kistérségi Szociális Segítőház házi segítségnyújtás szolgáltatás keretében gondoskodik azokról az albertirsai lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és e címen életvitelszerűen élő rászoruló személyekről, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, illetve akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújt az intézmény.

Szociális segítés keretében a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködésben való segítségnyújtást, a háztartási tevékenységben való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást és szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését biztosítjuk.

 

Személyi gondozás keretében az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, gondozási és ápolási feladatok elvégzését, valamint a szociális segítést látja el.

A szolgáltatás iránti kérelem alapján a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően az intézmény gondozási szükséglet vizsgálatot folytat le. A gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása a vonatkozó jogszabályban meghatározott értékelő adatlapon történik. Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik. Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.

A gondozási szükséglet vizsgálata keretében megállapításra kerül, hogy a kérelmező esetében szociális segítés vagy személyi gondozás házi segítségnyújtás résztevékenység indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértéke.

Szolgáltatásaink igénybevételének módja és feltételei

A házi segítségnyújtás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A szolgáltatás iránti igényt Intézményünkben kell benyújtani, illetve a 06-53/571-092 telefonszámon történő bejelentkezéssel kezdeményezhető.

A kérelem benyújtását követően gondozási szükséglet vizsgálat történik. Az ellátás csak a jogszabályban meghatározott gondozási szükségletet elérő személyek részére biztosítható.

 

Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok, okmányok

 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • Jövedelemigazolás
 • Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

A térítési díj megállapításakor az intézmény megvizsgálja a kérelmező személy rendszeres havi jövedelmét. A házi segítségnyújtás személyi térítési díja van, ami jövedelem függő.

Idősek nappali ellátása

Egyedül érzi magát és szeretné kellemes környezetben, jó társaságban eltölteni szabadidejét?

Szeretne aktív életet élni?

Nincs kivel megbeszélni problémáját?

Szeretne segítséget kapni problémája megoldásához?

Problémát okoz az ebéd elkészítése?

Segítségre szorul a személyi higiéné fenntartásában?

 

Mivel foglalkozunk?

Az idősek nappali ellátása a szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni  gondozására szolgál.

Az idősek klubjában nyújtott szolgáltatások:

 • segítségnyújtás személyi higiéné fenntartásában: tisztálkodási, fürdési lehetőség biztosítása,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • egészséges életvitelt segítő programok: életmód tanácsadás, torna, szűrőprogramok szervezése,
 • mentális gondozás,
 • társas kapcsolatok kialakításának, illetve fenntartásának segítése,
 • napi egyszeri meleg étel igénybevétele esetén helyben fogyasztás lehetősége
 • kulturális és szabadidős programok szervezése

 

Szolgáltatásaink igénybevételének módja és feltételei

Az idősek nappali ellátása igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

 

Idősek Nappali Klubja

Albertirsa, Pesti u. 103.

06-20/232-55-96

 

Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok, okmányok

 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • Jövedelemigazolás
 • Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

Az étkezésért térítési díjat kell fizetni.

 

Szociális étkeztetés:

Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete alapján

5.§   (2) Étkezésnél a szociális rászorultság feltételei az alábbiak:

a) a kérelmező a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,

b) a kérelmező egészségkárosodása miatt, amelyet határozattal igazol,

c) a kérelmező átmeneti jelleggel betegsége, sérülése miatt önmaga ellátására képtelen, -6hó-

d) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége miatt érvényes szakorvosi igazolással rendelkezik,

e) szenvedélybetegsége miatt érvényes háziorvosi igazolással rendelkezik,

f) hajléktalansága miatt ellátása nem biztosított,

g) kiskorú gyermekét nevelő szülő, ha létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került.

Tanyagondnoki szolgáltatás

A tanyagondnoki rendszer célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményi hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, az elszigeteltség feloldása. Alapszolgáltatási feladatok keretén belül a tanyagondnoki szolgálat segítséget nyújt az ellátottaknak, hogy képesek legyenek otthonukban, mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában.

A feladatellátás tartalma

 • Alapszolgáltatási feladatok
 • Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
 • Szolgáltatási feladatok